km
 


  อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตเหนือ
อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตเหนือ

โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สาขา ๒

ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง และอ.พร้าว

>

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๙๒ ฉบับ
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th