km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน
2 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า อบจ.เชียงใหม่
3 ประกาศเชิฺญชวนยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื่อเพลิงขยะ และผลิตกระแสไฟฟ้า
4 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding)
5 ร่างประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ และผลิตกระแสไฟฟ้า
6 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ อบจ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ประกวดราคาจ้างโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม ถนนสาย ชม.ถ.1-0028 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย
14 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจันทร์ เชื่อม บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
18 ระกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประเภทยาง) อำเภอแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ระกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งทอง อำเภอฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
20 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเมืองหนอง อำเภอแม่อาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันหลวง
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะ
23 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยดำ
24 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดอนตัน
25 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่กุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
26 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสถาน
27 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน
28 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร่องกอก
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมณฑา
30 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย
32 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธารวังทอง
33 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบลอง
34 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
35 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่" ประจำปี พ.ศ.2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่เตียน บ้านทุ่งหลวง
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
38 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
39 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านป่าเส้า ม.2 ตำ
40 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิคขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเลิ้บแค๊บ จำนวน 1 คัน
41 โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
42 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดกิจกรรม"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่"
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่ขะจาน
45 การดำเนินการจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ่มน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์
48 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกะทะเทท้าย จำนวน 2 คัน
49 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
50 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรออนิกส์
  ทั้งหมด 1990 รายการ : 40 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th