km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0005 บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
2 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ
3 ประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า
5 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถพัฒนา บ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
6 โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD
7 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันไดโคลงสระอ่างเก็บน้ำ หนองสะเรียม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
9 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay บ้านหนองบัว
10 ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1 ลำ
11 ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
12 โครงการก่อสร้างสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางผึ้ง อำเภอฝาง
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
14 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
15 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหม่ อำเภอเวียงแหง
16 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาใต้ อำเภอแม่อาย
17 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนน้อย
18 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งห้า
19 โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ บ้านสบอ้อ อำเภอเชียงดาว
20 โครงการซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่ทะลบ
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่า
23 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อรถัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
24 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
25 ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.10004 บ้านสหกรณ์ 4 อำเภอแม่ออน
26 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
27 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพร
28 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโล๊ะ อำเภอแม่อาย
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
30 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 ต.เชียงดาว
31 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๔
32 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งข้าวตอก
33 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0108 บ้านตำหนักเหนือ
34 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.1-0050 บ้านบวกหมื้อ
35 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ 7 ตำบล
36 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่
37 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่่มแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
39 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำขาน ชม.4081
40 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
41 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมงานวันเด็ก
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน และตุลาคม 2561
43 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์
44 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถย่อยกิ่งไม้
45 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถหัวลากพร้อมหางเทรลเลอร์
46 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
48 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปากกว้าง หมู่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
49 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน
50 ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ทั้งหมด 1914 รายการ : 39 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th