km
 


  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม-2563
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2563
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-เมษายน-2563
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม 2562
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน และตุลาคม 2561
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2561
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ เมษายน ๒๕๖๑
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ มีนาคม ๒๕๖๑
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
45 การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
  ทั้งหมด 113 รายการ : 3 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th