km
 


  คู่มือประชาชน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สถิติการใช้งานคู่มือประชาชน
2 การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากน้ำมัน
4 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากยาสูบ
5 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
6 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
8 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
9 การรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวถึงแกกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
10 การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
11 การขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12 การขอใช้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
14 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
17 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ทั้งหมด 17 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th