km
 


  คู่มือประชาชน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2563
2 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2562
3 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2561
4 แผนผังขั้นตอน วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
5 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6 การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
7 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากน้ำมัน
8 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากยาสูบ
9 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
10 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
13 การรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวถึงแกกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
14 การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
15 การขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
16 การขอใช้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
17 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
18 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
21 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ทั้งหมด 21 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th