km
 


  การประเมินcoreteam  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
2 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
4 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
5 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558
6 ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการด้านที่ 1 ประจำปี 2558
7 แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
8 แบบปรับปรุงแก้ไข
9 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4
10 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3
11 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2
12 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1
13 คู่มือเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559
  ทั้งหมด 13 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th