km
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์คลีนิคเซ็นเตอร์  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯ
3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครองฯ
4 โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
6 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ องค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่
7 โครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
8 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 การประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center)
10 การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
11 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12 อบจ.เชียงใหม่จัดการเสวนา เรื่อง ไม้หมายเมืองและฮ้านต้อนรับ
13 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
14 การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
15 อบจ.เชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานบริหารศูนย์เครือข่ายฯ
  ทั้งหมด 15 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th