km
 


  การติดตามประเมินผล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 รายงานขั้นต้น การติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
4 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ สมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
6 รายงานฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
8 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
9 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560
10 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
11 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
12 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
13 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ2560
14 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559
15 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559
16 ตรวจติดตามครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
17 ตรวจติดตามครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
18 ตรวจติดตามครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
19 ตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ2558
21 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
22 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2558
23 ตรวจติดตามครั้งที่4
24 ตรวจติดตามครั้งที่3
25 ตรวจติดตามครั้งที่2
26 ตรวจติดตามครั้งที่1
27 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2557
28 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2556
29 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2555
30 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2554
31 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2553
32 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2552
33 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2551
34 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2550
35 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2549
36 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2548
  ทั้งหมด 36 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th