นายธัชพล อภิรติมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานธรรมทูตสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง
นางอารีย์ ชัยขัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานธรรมทูตสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง ณ วัดแม่ขิ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th