นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร และนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา (รองประธานกรรมการ คนที่ 2) ประธานการประชุม ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือ รับฟังข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควันและไฟป่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติภารกิจในด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และวิธีการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th