นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ตุลาคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
12/10/2561 

10102018 1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) และการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน10 บาท ครั้งที่ 2

10/10/2561 

10102018 1

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุข สูงวัย ไชยสถาน ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุ

26/9/2561 

26092018 1

พิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

24/9/2561 

24092018 1

พิธีเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในช่วงสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และร่างแผนฯในระยะที่ 2

20/9/2561 

20092018 1

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ระยะ 10 ปี ณ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดและโครงการพัฒนาที่สำคัญด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

15/9/2561 

610915 1

ร่วมพิธีเปิดการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต้านยาเสพติด อำเภอแม่แจ่ม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

16/9/2561 

610918 1

งานมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 60 คน และยังจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถอีกมากมาย

13/9/2561 

61092018 1

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

10/9/2561 

610907 1 1

พิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงแนวทาง และวิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติจากสำนักงาน ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติและกำหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

7/9/2561 

610907 1 1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 1/2561 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมด 1242 รายการ : 125 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form