นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
พฤษภาคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
5/4/2564 งานเทศกาลลาบเมือง 64 จัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่
1/4/2564 ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)
30/3/2564 ประชุมสัมมนา“ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและการท่องเที่ยวเชียงใหม่”
15/3/2564 รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
11/3/2564 งานสตรี อ.สันป่าตอง ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
11/3/2564 ประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2564
16/9/2562 งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร
14/9/2562 ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
3/9/2562 งานธรรมทูตสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง
30/8/2562 พิธีมอบบ้านเทิดไท้องศ์ราชันบ้านดงสามหมื่น
26/8/2562 “การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ครั้งที่ 25
26/8/2562 ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ผู้ว่าพบประชาชน ณ วัดบ้านออบ อำเภอแม่แตง
20/8/2562 เราทำดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้ถนนสายขี้เหล็ก-สันโป่ง
16/8/2562 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16/8/2562 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
16/8/2562 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
25/4/2562 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
25/4/2562 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
14/12/2561 ถ่ายรายการทุกทิศทั่วถิ่น ณ บ้านจอมแจ้
8/7/2561 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หนองน้ำป่าแง
10/3/2561 แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ
9/3/2561 งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน เมืองกาแฟ เทพเสด็จ ครั้งที่ 6
22/2/2561 ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ว่าพบประชาชน ประจำปี 2561 อ.แม่แจ่ม
15/2/2561 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
29/1/2561 อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
24/1/2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
20/12/2560 ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ?น่อ เป๊ เจ่า?ประจำปี 2561
19/12/2560 นายจีรเดช จีแดง มอบของและเงินช่วยเหลืออุบัติเหตุไฟไหม้ ณ บ้านริมเหนือ
8/12/2560 ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงแหง 8 ธันวาคม 2560
17/11/2560 บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งหมด 67 รายการ : 3 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์ อบจ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
------------------------
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจในการบริหารราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน
------------------------
คู่มือสำหรับประชาชน
------------------------
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
สถิติร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
------------------------
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน