นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
มกราคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
24/1/2563  กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อแนะนำขอสำนังานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
10/1/2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
9/1/2563  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26/12/2562  สรุปผลการอบรม โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
19/12/2562  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/12/2562  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3/12/2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
20/11/2562  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรัีบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
14/11/2562  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
7/11/2562  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงค์ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
6/11/2562  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
4/11/2562  วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
21/10/2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อำนวยการสถานศึกษา๗ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือกฯ
9/10/2562  โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"
7/10/2562  โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน"
7/9/2562  การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา่
4/6/2562  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/6/2562  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
10/5/2562  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติได้รับเงินกองทุนตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
9/4/2562  ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12/3/2562  ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
12/3/2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ
8/2/2562  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/2/2562  ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
4/2/2562  แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีถนนมีน้ำท่วมขัง ถนนมหาโชค ซอย 10
4/2/2562  มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางผ่านเข้าในพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
25/1/2562  หลักประกันสัญญา
18/1/2562  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
10/1/2562  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4/1/2562  การขอเรี่ยไรเพื่อดำเนินการสาธารณะประโยชน์ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งหมด 214 รายการ : 8 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
โครงสร้างส่วนราชการ
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายงานการประชุมสภา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น