นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ธันวาคม 2561
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
12/12/2561  ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/12/2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 12 ธันวาคม
9/11/2561  แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2563)
29/10/2561  แจ้งผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ กรณีร้านอาหารจีน ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11 ส่งเสียงดังและลุกล้ำเขตทางเท้า
19/10/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4
11/10/2561  เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
8/10/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8/10/2561  สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นำสู่การจัดผังแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี
6/10/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3
5/10/2561  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนค์ 4.0"
5/10/2561  ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552
25/9/2561  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาขอรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21/9/2561  ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
29/8/2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะและกำหนดการวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
21/8/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2
7/8/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1
20/7/2561  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17/7/2561  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101
13/7/2561  แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10/7/2561  วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
6/7/2561  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ. ประจำปี 2560
4/7/2561  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3/7/2561  ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
29/6/2561  การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่ประชาชน
28/6/2561  รายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
20/6/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1
25/5/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
27/4/2561  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาค ก และภาค ข และประกาศวันเวลา สถานที่สอการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างอบจ.เชียงใหม่
23/4/2561  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
9/4/2561  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทั้งหมด 182 รายการ : 7 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ปี 2561
ผังการแบ่งส่วนราชการ
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้