นายธัชพล อภิรติมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
มกราคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
22/12/2563  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
9/11/2563  รายงานสรุปการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
30/10/2563  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)"
29/10/2563  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
28/10/2563  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563
27/10/2563  ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
7/10/2563  โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2/10/2563  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
28/9/2563  มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
24/9/2563  การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
16/9/2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือแจ้งการทุจริตหรือตรวจพบการทุจริต
16/9/2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16/9/2563  ริบหลักประกันสัญญา กรณีไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินคืน
15/9/2563  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
9/9/2563  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
26/8/2563  ประกาศ เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
20/8/2563  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)(กรณีเกษียณอายุราชการ)
18/8/2563  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
10/8/2563  ประกาศผลการรสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
10/8/2563  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
5/8/2563  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
30/7/2563  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
2/7/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2563
29/6/2563  กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)
29/6/2563  ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
29/6/2563  ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีพให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15/6/2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8/6/2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ: กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
29/5/2563  อบจ.เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ สแกน แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ"
10/4/2563  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งหมด 247 รายการ : 9 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
โครงสร้างส่วนราชการ
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
กรอบยุทธศาสตร์ อปท.
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
รายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน