นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ตุลาคม 2561
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
11/10/2561  เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
8/10/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8/10/2561  สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นำสู่การจัดผังแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี
5/10/2561  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนค์ 4.0"
5/10/2561  ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552
25/9/2561  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาขอรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21/9/2561  ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
29/8/2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะและกำหนดการวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
20/7/2561  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17/7/2561  งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101
13/7/2561  แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10/7/2561  วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
3/7/2561  ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
6/7/2561  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ. ประจำปี 2560
4/7/2561  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/6/2561  การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่ประชาชน
28/6/2561  รายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
25/5/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
27/4/2561  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาค ก และภาค ข และประกาศวันเวลา สถานที่สอการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างอบจ.เชียงใหม่
23/4/2561  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
9/4/2561  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
16/3/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ.(ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
13/3/2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
16/2/2561  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
15/2/2561  ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบได้กับตำแหน่งบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้ขอรับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
19/1/2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
13/2/2561  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และแบบคาขอรับการสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้า: กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
23/1/2561  ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2561 Application Form MISS INTERNATIONAL FLOWER BLOOM BEAUTY CONTEST 2018
23/1/2561  ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2561
15/1/2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และผู้ขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือกฯ
ทั้งหมด 173 รายการ : 6 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form