นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
ตุลาคม 2562
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
9/10/2562  โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ"
7/10/2562  โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน"
7/9/2562  การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา่
4/6/2562  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/6/2562  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
10/5/2562  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติได้รับเงินกองทุนตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ:กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
9/4/2562  ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12/3/2562  ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
12/3/2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ
8/2/2562  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/2/2562  ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
4/2/2562  แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีถนนมีน้ำท่วมขัง ถนนมหาโชค ซอย 10
4/2/2562  มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางผ่านเข้าในพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
25/1/2562  หลักประกันสัญญา
18/1/2562  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
10/1/2562  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4/1/2562  การขอเรี่ยไรเพื่อดำเนินการสาธารณะประโยชน์ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
24/12/2561  หลักประกันสัญญา
19/12/2561 
12/12/2561  ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/12/2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 12 ธันวาคม
9/11/2561  แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2563)
29/10/2561  แจ้งผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ กรณีร้านอาหารจีน ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 11 ส่งเสียงดังและลุกล้ำเขตทางเท้า
19/10/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4
11/10/2561  เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
8/10/2561  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8/10/2561  สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นำสู่การจัดผังแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 10 ปี
6/10/2561  ขอเชิญร่วมประชมสภาอบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3
5/10/2561  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนค์ 4.0"
5/10/2561  ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552
ทั้งหมด 201 รายการ : 7 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อปท.จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนยุทธศาสตร์อบจ.
แผนพัฒนาสี่ปีอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลการคลัง
ข่าวคลีนิคเซ็นเตอร์
การประชุมสภา
แผนดำเนินงานอบจ.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แผนการจัดหาพัสดุเก่า
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเก่า
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม-ตอบ (Q&A)
แบบสำรวจออนไลน์
E-forms/Online Form
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม ปี 2561
ผังการแบ่งส่วนราชการ
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้