******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

หนองบัวพระเจ้าหลวง

บ้านป่าสักงาม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 
 
 
 
บ้านป่าสักงาม
  บ้านป่าสักงาม
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแผ่นดินหวิด สายน้ำตก ชมป่าซับน้ำ ชมถ้ำสิงห์หินงอกหินย้อย ชมกาดผี ลานหินโล่งกว้าง ดูสภาพหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ภูมิประเทศเป็นภูเขา มีที่ราบระหว่างภูเขาไม่มากนัก มีพื้นที่รวมประมาณ 6 หมื่นไร่ สภาพแหล่งน้ำ เดิมบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าสักที่อุดมสมบูรณ์ แต่มีการลักลอบตัดไม้ ทำให้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ น้ำตกที่เคยไหลหล่อเลี้ยงชุมชน ก็เริ่มแห้ง วิถีชีวิต ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

   

 

 

 

 

  

จากตัวเมืองเชียงใหม่เราใช้เวลาเดินทาง ชั่วโมงเศษ ตามเส้นทางสายแม่โจ้-อำเภอพร้าว ก็มาถึง "บ้านป่าสักงาม" ซึ่งมีความเป็นมา ยาวนานกว่า 300ปี ชาวบ้านส่วใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลัวะ ซึ่งเป็นชนชั้นดั้งเดิมของเชียงใหม่ โดยมีหลักฐานจากซากปรักหักพังของเจดีย์อิฐที่ขุดพบมากกว่า 20จุด

แต่เดิมนั้นบ้านป่าสักงามเป็หมู่บ้าน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด กระทั่ง 30กว่า ปีที่แล้ว พื้นที่ป่ากลับเสื่อมโทรมลง จากการตัดไม้ทำลายป่า น้ำตกที่เคยไหลอยู่ตลอดทั้งปีก็เหือดแห้งหายไป เหลือแต่ฝุ่นแดง จนเมื่อปี 2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ ให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น บนผืนป่ากว่า 345,000ไร่ ใน 55หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวขจีอีกครั้ง

- จุดแรกที่เราไปเยือน คือ ฝายกั้นน้ำชนิดต่างๆ เป็นกลไกแรกที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า อาทิ ฝายไม้แถวเดียว ฝายไม้แกนดินเศษไม้ ฝายคอกหมูแกนดิน ฝายหินเรียง

- จุดที่สอง คือ กาดผี เป็นเนินดินสีส้มแปร๊ดสูง-ต่ำลดหลั่นกันไป ซึ่งสัตว์ป่ามักจะมาอาศัยกินดินโปาง เหตุที่เรียกกาดผี เพราะความเรียบเนียนของผืนผิวดินราวกับว่ามีใครมาเก็บกวาดไว้นั่นเอง ถัดไปไม่ไกลนัก คือ พื้นที่ของวัดห้วยเฒา ซึ่งมีซากปรักหักพังของเจดีย์เก่าแก่ที่ขุดพบในพื้นที่ของหมู่บ้าน

- จุดที่สาม คือ ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเดินต่อไปอีกนิดใกล้กับบริเวณ ทางออกไปถนนของหมู่บ้าน คือ พื้นที่ตัวอย่างของการปลูกไม้ 3อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจ ไม้ฟืน และไม้กินได้

เมื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ จากไม้ที่ปลูกไว้แล้วนั่น ก็จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไปโดยปริยาย อีกนั่นยังช่วยให้เกิดแหล่งดิน น้ำลำธาร เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม เราเดินต่อไปที่พื้นที่ ป่าซับน้ำ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่า มีน้ำขังอยู่เป็นบริเวณกว้างมีสีคล้ายกับสนิม เนื่องจากการคายน้ำของต้นไม้ จากนั้นเรามายัง "แผ่นดินหวิด" เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากแห่งหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน ด้วยลักษณะพิเศษที่คล้ายกับแผ่นดินถูกตัดหายไป

เมื่อรถพาเรามาจนสุดถนน ก็พบที่ตั้งขิงท่าเรือของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่เหนือบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กวง เป็นอีกเส้นทางสัญจรที่ชาวบ้านนิยมกัน เพราะช่วยร่นระยะเวลาทางได้มากกว่าทางรถ ที่วัดป่าสักงาม มีพระพุทธรูปโบราณที่ชาวบ้านไปพบโดยบังเอิญในลำห้วย เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเมืองสามฝั่งแกน มีอายุราว 700กว่าปี ชาวบ้านเรียกกันว่า "พระสิงห์สาม" เป็นที่เคารพนับถือกันมาก

บ้านป่าสักงามได้รับรางวัลชนะเลิศการขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านบริหารจัดการพื้นที่ป่า เมื่อปี 2549 และเป็นชุมชนตังอย่างในด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า

 

การจัดการแหล่งน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เลือกบ้านป่าสักงาม เป็นชุมชนที่ จะขยายผลแนวพระราชดำริฯ ทำให้ เกิดการฟื้นฟูป่าและสภาพแวดล้อม หลังจาก 20 ปีในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ทำให้ ป่าต้นน้ำสามารถกลับมาผลิตน้ำหล่อเลี้ยงชุมชนได้ น้ำตกมีน้ำไหลเหมือนเดิม

การพัฒนา  

 1. ชุมชนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับตัวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยความร่วมมือ การปฏิบัติการพัฒนาในรูปกลุ่มและเครือข่าย การปฏิบัติต่อทรัพยากรโดยไม่สร้างผลกระทบ   เกิดการยอมรับจากสังคมและชุมชน  โดยการเข้ามาศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักพัฒนา ชุมชน นอกจากนี้ผู้นำชุมชนยังได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำดีเด่น    ได้รับแหนบทองคำจากกระทรวงมหาดไทยประจำปี พ.ศ. 2544   และในปี พ.ศ. 2547 (เป็นแหนบทองคำอันที่สอง)
 2. สภาพทรัพยากรชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
  1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมกันในการคิด การพัฒนาชุมชน และร่วมกันดูแล อนุรักษ์ป่าไม้ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแต่ก่อน
  2. ป่าซับน้ำประจำหมู่บ้านที่มีสภาพแห้งแล้ง กลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งซับน้ำและแหล่งอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
  3. หวายเป็นพันธุ์พืชที่ชุมชนร่วมกันปลูกเสริมเพิ่มคุณค่าป่า  ได้รับการดูแลจนมีการเจริญเติบโต   และมีปริมาณมากกว่าแสนต้น   ซึ่งชุมชนจะเริ่มได้รับผลตอบแทนเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพในอีก 1-2 ปี  ข้างหน้านี้
  4. ห้วยน้ำจาง   เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพลุ่มน้ำอีกประการหนึ่ง   ของการกลับมามีน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีคุณภาพที่ดีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงน้ำ ปลา      โดยชุมชนได้รับประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร อีกแหล่งหนึ่ง
  5. การกลับคืนถิ่นของสัตว์หลายชนิด  ที่ชุมชนสำรวจพบเห็น   เช่น นกยูง  ไก่ป่า  หมาป่า  นกชนิดต่างๆ
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีสื่อธรรมชาติ  ที่สามารถสื่อได้อย่างเป็นรูปธรรม   ในการดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

วิธีการเดินทาง

·        รถยนต์ส่วนตัว

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-เขื่อนแม่กวง จากนั้นต่อเรือข้ามฟาก-หมู่บ้านป่าสักงาม

·        รถประจำทางสายเชียงใหม่-พร้าว

ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ

ในปัจจุบันเส้นทางคมนาคมของชุมชนในการใช้เดินทางติดต่อภายนอกได้2 เส้นทางคือ

 1. เส้นทางจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือเป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เชื่อมติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ถนนเชียงใหม่-อำเภอพร้าว บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 50.5 บ้านป่าไม้แม่หอพระ ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง
 2. เส้นทางจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ เป็นถนนลาดยาง      ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรถึงท่าเรือชั่วคราวเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ข้ามเรือแล้วใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านวังธาร เดินทางออกสู่ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรและอีก 2 กิโลเมตรถึงตัวอำเภอดอยสะเก็ด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

พิกัดตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว ทางGPS

·        ตั้งอยู่ บริเวณพิกัดที่ 47 Q 0513072 - 2099138

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

·        053-229090

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเวลาเปิด-ปิด

·        เที่ยวได้ทั้งปี

ค่าเข้าชมหรือค่าธรรมเนียม

·        -

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

·        มัคคุเทศก์ชุมชน

·        ที่พักเอเฟรมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-229090

·        ลานกางเต้นท์

สถานที่พักใกล้เคียง

·        จัสมินไรซ์วิลเลจบูติครีสอร์ทแอนด์สปา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053-206315,053-206388

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านค้าชุมชน

เอกสารอ้างอิง

 • เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด: http://www.tambondoisaket.org/travel.php?cateid=1&p=3
  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด เดินทางโดยเรือเล็ก ขึ้นเรือบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ใต้ร่มเงาของใบสักใหญ่ที่ทอดตัวยาวกว่า 13 กิโลเมตร พาเราหลุดออกมาจากสังคมภายนอกที่วุ่นวาย เพื่อไปยังชุมชนเล้กๆ แห่งหนึ่งที่มีเรื่องราวของการพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจองคนกับป่า นั่นคือ "บ้านป่าสักงาม" ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: โทร 0 5338 92289 หรือ พ่อหลวงคำปิง 08 6190 3655 คลิกดูแผนที่
Email: dsk2542@gmail.com


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th