******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ถนนคนเดิน ท่าแพ
 
 
 
 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
(พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง) เป็นวัดสำคัญของเชียงใหม่ มีประวัติยาวนานกว่า 655 ปี สมัยแรก วัดนี้ได้ชื่อว่า ?วัดลีเชียงพระ? หมายความว่า วัดที่ตั้งใกล้ตลาดกลางเมืองในสมัยกษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งราชวงศ์มังราย ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ จึงเรียกว่า “วัดพระสิงห์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดพระสิงห์ได้รับสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประเภทวรมหาวิหาร วัตถุสถานในวัด ทั้งพระอุโบสถ วิหารลายคำ วิหารหลวง หอไตร และภาพจิตรกรรมในวิหารลายคำ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่า วัดแห่งนี้จึงเป็นที่รวมของตัวอย่างศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมสมัยล้านนามากที่สุด

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามที่พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังราย�(พ.ศ. 1879-1898) ทรงสถาปนาขึ้นประมาณพุทธศักราช 1888 เดิมชื่อว่า�วัดลีเชียง โดยที่หน้าวัดเป็นท้องสนามประชาราษฎร์ซื้อขายสินค้ากันจนกลายเป็นตลาดลีเชียงพระ (ลี-ตลาด)และจึงเรียกชื่อวัดตามไปด้วยว่าวัดลีเชียงพระ�ประมาณ พ.ศ. 1943 เจ้ามหาพรหม ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากกำแพงเพชรและนำไปถวายพระเจ้าแสนเมืองมา (กษัตริย์องค์ที่๗) พระองค์ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ ประชาชนจึงเรียกวัดลีเชียงพระว่า วัดพระสิงห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่๘แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 จึงได้นามว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

มีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
คือ พระเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองฐานช้างล้อม พระอุโบสถ พระวิหารลายคำ
พระวิหารหลวงหอไตรและพระพุทธไสยาสน์ในวิหารพระนอน
ัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามที่พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์มังราย
(พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๙๘) ทรงสถาปนาขึ้นประมาณพุทธศักราช ๑๘๘๘ เดิมชื่อว่า
วัดลีเชียง โดยที่หน้าวัดเป็นท้องสนามประชาราษฎร์ซื้อขายสินค้ากันจนกลายเป็นตลาด
ลีเชียงพระ (ลี-ตลาด)และจึงเรียกชื่อวัดตามไปด้วยว่าวัดลีเชียงพระ
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๔๓ เจ้ามหาพรหม ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจาก
กำแพงเพชรและนำไปถวายพระเจ้าแสนเมืองมา (กษัตริย์องค์ที่๗) พระองค์ได้อัญเชิญ
ไปประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ ประชาชนจึงเรียกวัดลีเชียงพระว่า วัดพระสิงห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่๘แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงได้นามว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
มีโบราณวัตถุและโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วคือ พระเจดีย์ทรงกลมแบบพื้นเมืองฐานช้างล้อม พระอุโบสถ พระวิหารลายคำพระวิหารหลวงหอไตรและพระพุทธไสยาสน์ในวิหารพระนอน

เอกสารอ้างอิง  • กรมการศาสนา:�http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet5820090520103239.pdf


ัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามที่พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์มังราย
(พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๙๘) ทรงสถาปนาขึ้นประมาณพุทธศักราช ๑๘๘๘ เดิมชื่อว่า
วัดลีเชียง โดยที่หน้าวัดเป็นท้องสนามประชาราษฎร์ซื้อขายสินค้ากันจนกลายเป็นตลาด
ลีเชียงพระ (ลี-ตลาด)และจึงเรียกชื่อวัดตามไปด้วยว่าวัดลีเชียงพระ
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๔๓ เจ้ามหาพรหม ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจาก
กำแพงเพชรและนำไปถวายพระเจ้าแสนเมืองมา (กษัตริย์องค์ที่๗) พระองค์ได้อัญเชิญ
ไปประดิษฐานที่วัดลีเชียงพระ ประชาชนจึงเรียกวัดลีเชียงพระว่า วัดพระสิงห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่๘แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงได้นามว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


  ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อ: 0 5327 5139, 0 5327 3703 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th