******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ถนนคนเดิน ท่าแพ

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 
 
 
 
ถนนคนเดิน ท่าแพ
  ถนนคนเดิน ท่าแพ
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าหัตกรรม สินค้าที่ระลึก สินค้าทำมือจากความคิดของคนรุ่นใหม่ รวมถึงงานศิลปะต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารการกินพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนมิตรภาพของคนเชียงใหม่ มี 2 แห่งด้วยกัน คือ ถนนคนเดินวันเสาร์ที่ ถ. วัวลาย และถนนคนเดินวันอาทิตย์
����ถนนคนเดินเชียงใหม่ จัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์ ที่บริเวณประตูท่าแพ ต่อไปยังถนนราชดำเนิน เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเลือกซื้อของสวยงาม สองข้างทางจะเต็มไปด้วยสินค้าที่วางขายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนะธรรม และสินค้าแฟชั่น เช่น ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคอ โคมไฟ หรือแม้กระทั่งก้อนหินที่นำมาวาดลวดลาย รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว-น้ำยา ของทานเล่นอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากจะมีของขายแล้ว ถนนคนเดิน ยังมีการแสดงของศิลปินอิสระ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการเอาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว, ดนตรี มาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจความเป็นมาของถนนคนเดินท่าแพ

ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง ในหลายประเทศก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยงต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือนถนนคนเดินในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นครั้งแรก ที่ถนนสีลม เป็นต้นแบบของ “โครงการถนนคนเดินในประเทศไทย” เป็นเวลา 7สัปดาห์ จากการตอบรับถนนคนเดินที่สีลม ทำให้รัฐบาลเห็นว่ารูปแบบกิจกรรม “ถนนคนเดิน” นอกเหนือจากจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ในภูมิภาค ดังเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใน “ถนนคนเดิน” ให้สอดรับกับความต้องการท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับคนในเมืองใหญ่นั้นๆจังหวัดเชียงใหม่ ในนาม “เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์” นครแห่งความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมล้านนาที่เปี่ยมมนต์เสน่ห์ ซึ่งเป็นความรุ่งเรืองที่ก้าวไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเชียงใหม่ได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ซึ่งหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานก็คือ การกำหนดให้มีการใช้ที่ดินในจังหวัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมศักยภาพและกิจกรรม “ถนนคนเดิน” ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีการนำมาดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้พื้นที่ดำเนินการคือ “ถนนท่าแพ” อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจเส้นแรกของจังหวัด มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับเป็นการปลุกวัฒนธรรมของพื้นที่ให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการ “คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน” โดยปิดถนนตั้งแต่แยกอุปคุตถึงประตูท่าแพ ความยาวประมาณ 950เมตร โดยนำขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของล้านนามาเป็นหัวใจในการนำเสนอ ขณะเดียวกันก็สอดแทรกการรณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในกิจกรรมพื้นฐานของ “ถนนคนเดิน”โครงการนี้ นอกจากจะดำเนินเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะเป็นการก่อประโยชน์ให้ชุมชน ทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต เพราะการปิดถนน จะทำให้สามารถนำพื้นที่มาสร้างเป็นลานกิจกรรมทางสังคม กลายเป็นที่สาธารณะกลางเมืองให้ชุมชน และนอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีรายได้จากการนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองได้ในครัวเรือนมาจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งให้โอกาสถนนและพื้นที่ได้ฟื้นตัวจากมลพิษ ปรับปรุงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง และสุขภาพจิตของประชาชน�������� ระยะแรก กิจกรรมถูกกำหนดให้จัดทุกๆวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 7เมษายน 2545รวมทั้งสิ้น 10ครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “10มหัศจรรย์ล้านนาที่ท่าแพ” ดำเนินการโดยบริษัทเจ เอส แอล หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14เมษายน 2545เวลา 13.00 – 22.00น. ต่อมา เทศบาลฯ จะทำการย้ายสายสาธารณูปโภคบนถนนท่าแพลงใต้ดิน จึงได้ย้ายการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจากถนนท่าแพ ไปจัดที่ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม 2547เป็นต้นมา ระยะทางประมาณ 1.50กิโลเมตร และจัดกิจกรรมการแสดง บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และได้เปลี่ยนเวลาเป็น 15.00 – 22.00น. เพื่อความเหมาะสม������� ถนนคนเดิน จึงจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกฝ่ายสมควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์มหาศาลแก่ทั้งคนท้องถิ่น ที่สามารถใช้เป็นแหล่งจัดจำหน่ายหัตถกรรมพื้นเมือง และนักท่องเที่ยว ก็มีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท้องถิ่น เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวที่จะนำเชียงใหม่ให้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ และมีเสน่ห์ในการมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดไป

การเดินทาง�การเดินทางโดยรถยนต์ :ถนนคนเดินเชียงใหม่ ท่าแพ (วันอาทิตย์) เริ่มต้นจากประตูท่าแพไปตามถนนราชดำเนิน สามารถจอดรถได้บริเวณโดยรอบถ้ามาค่ำอาจต้องเดินใกล้หน่อยเพราะหาที่จอดยากการเดินทางโดยรถประจำทาง :���������� โบกรถสองแถวแดง ได้จากทุกที่ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง บอกคนขับว่า ต้องการไปถนนคนเดินท่าแพ รับรองว่าไม่มีทางหลงแน่นอน ค่ารถประมาณ 20 บาท ถ้ากลับดึกหน่อยก็มีรถ ตุ๊ก ตุ๊ก จอดให้บริการอยู่ตรงประตูท่าแพ ราคาแล้วแต่ต่อรองเอกสารอ้างอิง  ที่ตั้ง: ถ. ราชดำเนิน ตัดกับ ถ. พระปกเกล้าไปจนถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เปิดตั้งแต่เวลา 17.00?24.00 น.
ติดต่อ: โทร 0 5323 2175-6 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th